Masz pytania? Zadzwoń tel. 784 545 967 / 608 303 440 lub napisz do nas biuro@tsstlumaczenia.pl
  • Polski
  • English
  • Український

Regulamin TSS Tłumaczenia

§1
Postanowienia ogólne

1. TSS (Wykonawca) zajmuje się wykonywaniem tłumaczeń pisemnych poświadczonych i zwykłych w zakresie języków europejskich.

§2
Składanie, przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienia klienta/Zamawiającego wg procedury określonej poniżej w pkt.2 niniejszego paragrafu.

2. PROCEDURA SKLADANIA ZAMÓWIENIA.

I - Dostarczenie materiałów i złożenie Zapytania - Klient/Zamawiający dostarcza Wykonawcy komplet dokumentów do tłumaczenia wraz z informacją o języku docelowym, rodzaju tłumaczenia, tematyce oraz trybie wykonania tłumaczenia wg postanowień niniejszego Regulaminu. Materiały można dostarczyć
osobiście, faksem, lub poprzez e-mail. W złożonym zapytaniu Klient określa czas i tryb i wszelkie istotne oczekiwania co do realizacji tłumaczenia przez Wykonawcę (w tym formę dokonania płatności).

II - Odpowiedź na zapytanie - Wykonawca po dostarczeniu materiałów i złożeniu zapytania o których mowa wyżej, w możliwie szybkim czasie określa warunki realizacji zamówienia przedstawione przez Klienta (m.in. czas, rodzaj i tryb tłumaczenia oraz jego cenę). Samo uzgodnienie warunków realizacji
zamówienia może nastąpić osobiście, telefonicznie, lub poprzez e-mail. O ile obie strony dojdą do porozumienia Klient/zamawiający składa zamówienie o którym mowa niżej.

III - Złożenie Zamówienia - Klient/Zamawiający po uzyskaniu odpowiedzi Wykonawcy określających warunki realizacji zamówienia i ich akceptacji, składa stosowne zamówienie na dokonanie tłumaczenia. Zamówienie można złożyć w formie pisemnej z własnoręcznym podpisem Klienta i/lub pieczęcią firmową. Dostarczenie zamówienia może nastąpić w zależności od wzajemnych uzgodnień Stron bądź osobiście, bądź poprzez jego przesłanie faksem.

3. Wykonawca (Firma TSS) podejmuje się realizacji tłumaczenia w momencie wypełnienia, podpisania i dostarczenia zamówienia przez Klienta/Zamawiającego.

 

§3
Wycena kosztów tłumaczenia

1. Wykonawca wycenia zamówienie na podstawie cennika usług tłumaczeniowych. - Stawki za usługę dotyczą zarówno tłumaczeń poświadczonych jak i zwykłych obejmujących ofertę wszystkich języków oferowanych przez firmę.

2. Wykonawca zastrzega sobie prawo do zwiększenia stawek cennikowych za: - Tłumaczenie wykonane pismem odręcznym i/lub o słabej czytelności ( + 30% ). - Tłumaczenie specjalistyczne ( tematyka z zakresu medycyny, słownictwo techniczne, specjalistyczne itp. )(+50%). - Tłumaczenie wykonane w trybie ekspresowym ( do 24 h ) (+ 70%). 3. Firma TSS. informuje niezwłocznie Klienta o podwyższeniu stawek za tłumaczenie, o ile nie nastąpiło to w trybie paragrafu 2. Klient musi zaakceptować podwyższenie ceny w sposób określony w § 2.

3. Klient/Zamawiający upoważnia firmę TSS/ Wykonawcę do wystawienia FVAT bez jego podpisu.

4. W przypadku dostarczenia przez Zamawiającego dokumentów nieoryginalnych Wykonawca pobiera zaliczkę na poczet wykonania tłumaczenia w wysokości 50% całkowitych kosztów.

5. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania płatności w wyznaczonym przez Wykonawcę terminie (stosownie do uzgodnień poczynionych między stronami w trybie § 2 Regulaminu).

6. W razie nie wywiązania się zamawiającego z terminowego uregulowania płatności naliczane będą odsetki ustawowe.

 

§4
Cennik usług

1. Tłumaczenia poświadczone obejmują liczbę 1125 znaków ( wraz ze spacjami ) na stronie.

2. Tłumaczenia zwykłe obejmują liczbę 1600 znaków ( wraz ze spacjami ) na stronie.

3. Cena za tłumaczenia zależna jest od grupy językowej, w której znajduje się język tłumaczenia.

4. Tryb zwykły tłumaczenia obejmuje do 4 stron tłumaczonego tekstu dziennie.

5. Tryb przyśpieszony/ekspres obejmuje 5-7 stron tłumaczonego tekstu dziennie.

6. Podstawową jednostką ilości tłumaczonego tekstu jest 1 strona obliczeniowa.

7. Rozliczenie tłumaczenia zaokrągla się do połowy strony, nie obejmuje to pierwszej strony, która zawsze liczona jest jako cała strona.

 

§5
Postanowienia końcowe

1. W przypadku rezygnacji ze złożonego zamówienia Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów poniesionych przez Wykonawcę do dnia rezygnacji z zamówienia

2. Reklamacje uwzględniane są w terminie 7 dni od daty otrzymania tłumaczenia i przyjmowane są wyłącznie w przypadku terminowej zapłaty za wykonane tłumaczenie przez Zamawiającego.

3. Firma TSS s.c. nie odpowiada za opóźnienia w dostarczaniu przesyłek przez Pocztę Polską.

4. Wykonawca zapewnia profesjonalną obsługę klientów, pełną dyskrecję powierzonych jej dokumentów oraz archiwizację tłumaczonych dokumentów przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy.

5. Wykonawca zastrzega sobie prawo do zmian cen wynikających z sytuacji ekonomicznej na rynku.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa cywilnego.

 

 

Klauzula informacyjna

dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Centrum Tłumaczeń TSS s.c.
reprezentowane przez Magdalenę Perdeus i Jakuba Perdeus
ul. Grunwaldzka 18
35-068 Rzeszów
NIP: 813-35-30-304

dalej zwane TSS

Państwa dane osobowe są gromadzone i przetwarzanie w celu realizacji zamówień, nie są wykorzystywane do działań marketingowych. TSS może powierzać przetwarzanie danych osobowych osobom trzecim (pracownikom firmy, podmiotom współpracującym z firmą) wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji zamówienia (tłumaczenie poświadczone/zwykłe, wysyłka tłumaczenia pocztą tradycyjną lub drogą mailową).

TSS przetwarza następujące dane osobowe:

 

Dane przetwarzane są na podstawie Ustawy z dn. 25 maja 2018 o ochronie danych osobowych. TSS stosuje wszelkie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i ich zabezpieczenie przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.

Udostępnione przez Państwa do przetwarzania dane osobowe są przechowywane w formie elektronicznej i papierowej przez okres 1 roku. Po tym czasie dane elektronicznie zostaną usunięte z dysków TSS, a wszelka dokumentacja papierowa zostanie zniszczona. Wyjątek stanowią dane niezbędne do wystawienia faktury VAT. Dane te są przechowywane zgodnie z odpowiednimi przepisami Ustawy z dn. 29 września 1994 o rachunkowości przez okres 5 lat.

 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia zrealizowanie Państwa zamówienia, dostarczenie zamówionych usług oraz jakąkolwiek komunikację.

Każdej osobie przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania i zmiany oraz prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania.

 

Web Interactive Studio
Appgo - Web Interactive Studio