Masz pytania? Zadzwoń tel. 784 545 967 / 608 303 440 lub napisz do nas biuro@tsstlumaczenia.pl
  • Polski
  • English
  • Український

Regulamin TSS Tłumaczenia

§1
Postanowienia ogólne

1. TSS (Wykonawca) zajmuje się wykonywaniem tłumaczeń pisemnych poświadczonych i zwykłych w zakresie języków europejskich.

§2
Składanie, przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienia klienta/Zamawiającego wg procedury określonej poniżej w pkt.2 niniejszego paragrafu.

2. PROCEDURA SKLADANIA ZAMÓWIENIA.

I - Dostarczenie materiałów i złożenie Zapytania - Klient/Zamawiający dostarcza Wykonawcy komplet dokumentów do tłumaczenia wraz z informacją o języku docelowym, rodzaju tłumaczenia, tematyce oraz trybie wykonania tłumaczenia wg postanowień niniejszego Regulaminu. Materiały można dostarczyć
osobiście, faksem, lub poprzez e-mail. W złożonym zapytaniu Klient określa czas i tryb i wszelkie istotne oczekiwania co do realizacji tłumaczenia przez Wykonawcę (w tym formę dokonania płatności).

II - Odpowiedź na zapytanie - Wykonawca po dostarczeniu materiałów i złożeniu zapytania o których mowa wyżej, w możliwie szybkim czasie określa warunki realizacji zamówienia przedstawione przez Klienta (m.in. czas, rodzaj i tryb tłumaczenia oraz jego cenę). Samo uzgodnienie warunków realizacji
zamówienia może nastąpić osobiście, telefonicznie, lub poprzez e-mail. O ile obie strony dojdą do porozumienia Klient/zamawiający składa zamówienie o którym mowa niżej.

III - Złożenie Zamówienia - Klient/Zamawiający po uzyskaniu odpowiedzi Wykonawcy określających warunki realizacji zamówienia i ich akceptacji, składa stosowne zamówienie na dokonanie tłumaczenia. Zamówienie można złożyć w formie pisemnej z własnoręcznym podpisem Klienta i/lub pieczęcią firmową. Dostarczenie zamówienia może nastąpić w zależności od wzajemnych uzgodnień Stron bądź osobiście, bądź poprzez jego przesłanie faksem.

3. Wykonawca (Firma TSS) podejmuje się realizacji tłumaczenia w momencie wypełnienia, podpisania i dostarczenia zamówienia przez Klienta/Zamawiającego.

 

§3
Wycena kosztów tłumaczenia

1. Wykonawca wycenia zamówienie na podstawie cennika usług tłumaczeniowych. - Stawki za usługę dotyczą zarówno tłumaczeń poświadczonych jak i zwykłych obejmujących ofertę wszystkich języków oferowanych przez firmę.

2. Wykonawca zastrzega sobie prawo do zwiększenia stawek cennikowych za: - Tłumaczenie wykonane pismem odręcznym i/lub o słabej czytelności ( + 30% ). - Tłumaczenie specjalistyczne ( tematyka z zakresu medycyny, słownictwo techniczne, specjalistyczne itp. )(+50%). - Tłumaczenie wykonane w trybie ekspresowym ( do 24 h ) (+ 70%). 3. Firma TSS. informuje niezwłocznie Klienta o podwyższeniu stawek za tłumaczenie, o ile nie nastąpiło to w trybie paragrafu 2. Klient musi zaakceptować podwyższenie ceny w sposób określony w § 2.

3. Klient/Zamawiający upoważnia firmę TSS/ Wykonawcę do wystawienia FVAT bez jego podpisu.

4. W przypadku dostarczenia przez Zamawiającego dokumentów nieoryginalnych Wykonawca pobiera zaliczkę na poczet wykonania tłumaczenia w wysokości 50% całkowitych kosztów.

5. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania płatności w wyznaczonym przez Wykonawcę terminie (stosownie do uzgodnień poczynionych między stronami w trybie § 2 Regulaminu).

6. W razie nie wywiązania się zamawiającego z terminowego uregulowania płatności naliczane będą odsetki ustawowe.

 

§4
Cennik usług

1. Tłumaczenia poświadczone obejmują liczbę 1125 znaków ( wraz ze spacjami ) na stronie.

2. Tłumaczenia zwykłe obejmują liczbę 1600 znaków ( wraz ze spacjami ) na stronie.

3. Cena za tłumaczenia zależna jest od grupy językowej, w której znajduje się język tłumaczenia.

4. Tryb zwykły tłumaczenia obejmuje do 4 stron tłumaczonego tekstu dziennie.

5. Tryb przyśpieszony/ekspres obejmuje 5-7 stron tłumaczonego tekstu dziennie.

6. Podstawową jednostką ilości tłumaczonego tekstu jest 1 strona obliczeniowa.

7. Rozliczenie tłumaczenia zaokrągla się do połowy strony, nie obejmuje to pierwszej strony, która zawsze liczona jest jako cała strona.

 

§5
Postanowienia końcowe

1. W przypadku rezygnacji ze złożonego zamówienia Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów poniesionych przez Wykonawcę do dnia rezygnacji z zamówienia

2. Reklamacje uwzględniane są w terminie 7 dni od daty otrzymania tłumaczenia i przyjmowane są wyłącznie w przypadku terminowej zapłaty za wykonane tłumaczenie przez Zamawiającego.

3. Firma TSS s.c. nie odpowiada za opóźnienia w dostarczaniu przesyłek przez Pocztę Polską.

4. Wykonawca zapewnia profesjonalną obsługę klientów, pełną dyskrecję powierzonych jej dokumentów oraz archiwizację tłumaczonych dokumentów przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy.

5. Wykonawca zastrzega sobie prawo do zmian cen wynikających z sytuacji ekonomicznej na rynku.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa cywilnego.

Web Interactive Studio
Appgo - Web Interactive Studio